Church Directory

Church Directory


Pastoral Team
Vicar & Pastor
Fr. John Melepuram

Phone: (516) 454 7550
E-mail: pastor@stmaryssyromalabar.org, johnmelepuram@gmail.com
Fr. John Melepuram
Sacristan
Parish Council
Parish Organizations
Wards